ارتباط اخلاق کاری با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود ، شاهرود ، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، ایران .

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان سمنان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونهً آماری پژوهش شامل 141 نفر از معلمان تربیت بدنی استان سمنان بود که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های تحقیق توسط گروهی از صاحبنظران بررسی و تأیید شد. همچنین، از روش آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ها استفاده شد(80/0 α= برای اخلاق کاری و 76/0 α= برای رفتار شهروندی سازمانی).  برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو و چند متغیره، در سطح معنی داری 05/0 αاستفاده شد. یافته های پزوهش نشان داد بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (65/0r=) و شاخص اخلاق کاری حدود 42 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند. همچنین، تحلیل نتایج نشان داد با وجود اینکه هر چهار بعد اخلاق کاری، ارتباط مثبت و معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارند اما، تنها دو بعد «روح جمعی و مشارکت در کار» و «دلبستگی و علاقه به کار» پیش بینی کنندة رفتار شهروندی سازمانی هستند که به ترتیب 49 و 25 درصد رفتار شهروندی را تبیین می کنند. به طور کلی اخلاق کاری عاملی مهم و پیش بینی کنندهً رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Work Ethics and Organizational Citizenship Behaviour in Physical Education Teachers

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Aghaei 1
  • Reza Andam 2
1 PhD Student of Sport Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Professor of Sport Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between work ethics and organizational citizenship behavior (OCB) in physical education teachers of Semnan province. The research method was descriptive-correlation. The sample consisted of 141 Semnan physical education teachers who were selected by stratified sampling method. To collect the data, Occupational Work Ethics Inventory (OWEI) and Organizational Citizenship Behavior questionnaire (OCBQ) were used. A panel of experts examined the questionnaires and confirmed content and face validity. Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaires (α=0.80 for OWEI & α=0.76 for OCBQ). For data analysis, Kolmogorov­­-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, two- and multivariate regression were used at significance level (α≤0.05). The results indicated a significant and positive relationship between teachers' work ethics and OCB (r=0.65) and work ethics explained 42% of variance of OCB. Although all four dimensions of work ethics had a positive and significant relationship with OCB, only “cooperation” and “dependability” were OCB predictors and accounted for 49% and 25% of OCB. Generally, work ethics is an important and predictive factor of OCB in physical education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work ethics
  • organizational citizenship behavior
  • cooperation
  • dependability
  • Physical Education Teachers
1. اسمعیلی، محمد رضا؛ سید عامری، میر حسن؛ قاسم زاده، ابوالفضل (1389). «رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران». نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 10- ص ص 186- 169.
2. اللهیاری، محبوبه؛ حمیدی، مهرزاد؛همتی نژاد، مهر علی (1389). «رابطه ی هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتار شهروندی سازمانی در ورزش». نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 9- ص ص 112- 95.
3. پور سلطانی زرندی، حسین؛ امیرجی نقندر، رامین (1392). «ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد». نشریه مدیریت ورزشی. شماره 16- ص ص 147-127.
4. رضایی منش، بهروز (1383). «بررسی زیر ساخت اخلاقی در بخش خدمات عمومی ایران». رساله ی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ص 4.
5. سلیمانی، نادر (1390). «بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در مدارس شهرستان گرمسار». فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره اول. ص ص 27-11.
6. سهرابی، بابک؛ خانلری، امیر(1388). «اخلاق، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی». فصلنامه اخلاق در علم و فناوری. سال چهارم، شماره های 1 و 2، ص ص 10 – 1.
7. طاهری دمنه، محسن؛ زنجیرچی، محمود؛ نجاتیان، مجید (1390). «نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره دوم- ص ص 39-30.
8. عباداللهی، حمید؛ نجات، جعفر (1389). «ارزش ها و اخلاق کاری معلمان شهر رشت». نشریه مطالعات اجتماعی ایران. شماره 11- ص ص 133- 108.
9. عظیم زاده، مرتضی؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن (1388). « تعیین میزان پیش بینی کنندگی شخصیت برای رفتار شهروندی در سازمان ورزش شهرداری تهران». نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره 27-  ص ص:174- 159.
10. قهرمانی، جعفر (1390). «بررسی اخلاق کاری معلمان مقاطع سه گانه استان آذربایجان شرقی». فصلنامه علمی پژوهشی پزوهشات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره دوم، ص ص 92 - 71.
11. محرم زاده، مهرداد؛ شاکر، زینب؛ کاشف، میر محمد (1389). «ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی». نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، شماره 12- ص ص 21- 5.
12. مرادی، محمد رضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، نصر ا. . . ؛ جعفری، اکرم (1388). «رابطه ی سبک های رهبری تحول آفرین- تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران». نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. شماره 8 - ص ص 150- 125.
13. معید فر، سعید (1386). «اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، ص ص 341-321.
14. نوروزی سید حسینی، رسول (1391). « اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی». نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، شمارهً 15، ص ص 103 – 87.
15.Abu Elanain, H. M., (2008). “An Investigation of the Relationship of Openness to Experience and organizational citizenship behaviors”. Journal of American Academy of Business, Cambridge; 13(1), ABI/INFORM Global p. 72.
16.Aoyagi, M. W. Cox, R. H., and McGuire, R. T. (2008).”Organizational Citizenship Behavior in Sport: Relationships with Leadership, Team Cohesion, and Athlete Satisfaction”, Journal of Applied Sport Psychology, 20: 25-41.
17. BARBU, Razvan.  (2012), “Considerations on Managerial Ethics in sports organizations”. Management & Marketing, volume X, issue 1/2012.
18.Cherring D J (2005). "The work ethic: working values and values that work". Amacom Books. New York. P: 43.
19.Daft, R. L., (1992). "Organization Theory and Design". New York, West Publishing Company. Available at: http://diyapdf.com.
20.Kegans, L. (2009)."Occupational Work Ethic Differences: Implications for Organizational Diversity Initiatives in Health Care Organizations”, Performance improvement quarter, 22(3): 83-94.
21.Kim S. (2006) "Public Service motivation and organizational citizenship behavior in Korea". International journal of manpower, 27(8): 714-22.
22.Kim S, Oneill J W, Cho H M (2010). "When does an employee not help coworkers? The effect of leader-member exchange on employee envy and organization citizenship bihavior".29(4):530-537.
23.Meriac J, Poling T L, Woehr D.J (2009). "Are there gender differences in work ethic? An examination of measurement equivalence of the multidimensional work ethic profile". Personality and individual differences. 47:209-213.
24.Petty, G. C. (1995c). "Vocational-Technical Education and the Occupational Work Ethic", Journal of Industrial Teacher Education, 32(3): 12-14
25.Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., Fetter, R., (1990). "Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviours". Leadership Quarterly, 1, PP: 107–142.
26.Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000) "Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research". Journal of Management, 26(3): 513–563.
27.Robinson, M.J. (2010), “Sport Club Management”, Human Kinetics Management, Fitness Information Technology, P: 214.
28.Rocha, C. (2008). “Organizational effectiveness of athletic departments and coaches`extra Role behavior”. Retrieved November 11, 2008 from www.nassm.com /files/conf_abstracts/ 2008-175.pdf.
29.Rocha, C. (2008). Perceived organizational support and employee performance : “The mediating role of organizational commitment and organizational citizenship behavior”. Retrieved November 11, 2008 from www.nassm.com/files/conf_abstracts/2008-176.pdf.
30.Ryan J.J (2002). "Work values and organizational citizenship behaviors: values that work for employees and organizations". Journal of business and psychology. 17(1): 123-132.
31.Saks A. M, Mudrack PE, Ashforth BE(1996). "The relationship between the work ethic, job attitudes, intentions to quit,and turnover for temporary service employee". Canadian journal of administrative sciences.13 (3):226-236.
32.Turnipseed D.L(2002)."Are good soldiers good? Exploring the link between organization citizenship behavior and personal ethics”. Journal of business research". 55(1): 1- 15.