اثر تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر آپولیپوپروتئین A و نیمرخ لیپیدی در موش‌های صحرایی نر دیابتی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، آیت اله آملی، آمل ، ایران

2 دکترای فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، آیت اله آملی ، آمل ، ایران

چکیده

تاثیر گیاهان حاوی فنول ها و آنتی اکسیدانها به همراه تمرینات مقاومتی بر بیماریهای دیابت، آترواسکلروز و اختلالات لیپیدی همواره مورد توجه بوده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر آپولیپوپروتئین A و نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر دیابتی بود. این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی 40 سر موش صحرایی نر دیابتی انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی در 4 گروه (1- گروه تمرین، 2- گروه تمرین - عصاره، 3- گروه عصاره و 4- گروه کنترل) قرار گرفتند. القای دیابتازطریقتزریقوریدی 55 میلی گرم استرپتوزوتوسین بهازایهرکیلوگرموزنبدندر موش ها ایجاد شد. سپس 6 هفته تمرین مقاومتی (5 روز در هفته با شدت 30-100 درصد وزن بدن) بر روی نردبان اعمال شد. عصاره گشنیز به میزان روزانه 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به موشها خورانده شد. پس از 6 هفته تمرین مقادیر سرمی آپولیپوپروتئین A، HDL، LDL، TG  و TC اندازه‌گیری شد.نتایج پژوهش نشان داد تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز باعث افزایش غیر معنی‌دار در آپولیپوپروتئین A در گروه‌های تجربی شد. میزان HDL سرمی به طور معناداری در گروه های تجربی افزایش و مقادیر LDL و TCکاهش نشان داد (041/0>p).به نظر می رسد تمرینات مقاومتی می تواند در کاهش اختلالات لیپیدی در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن موثر باشد هرچند، برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر نیاز به پژوهشات بیش تری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training and Coriandrum Sativum Extract Consumption on Apolipoprotein A and Lipid Profile in Male Diabetic Rats

نویسندگان [English]

 • Ahmad Abdi 1
 • Nasrin Ramezani 2
 • Hasan Haji 3
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Islamic Azad University of Ayatollah Amoli, Amol, Iran
2 PhD of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc of Exercise Physiology, Islamic Azad University of Ayatollah Amoli, Amol, Iran
چکیده [English]

The effect of plants containing phenols and antioxidants along with resistance training on diabetes, atherosclerosis and lipid disorders has always been concerned. The aim of this study was to determine the interactional effect of resistance training and coriandrum sativum extract consumption on apolipoprotein A and lipid profile in male diabetic rats. The present experimental study was conducted on 40 male diabetic rats. The rats were randomly divided into four groups: 1-resistance training, 2-resistance training- extract, 3-extract and 4-control. Diabetes was induced by STZ injection (55 mg/kg of body weight of mice); then, they performed resistance training on a ladder for 6 weeks (5 days a week with an intensity of 30-100% of body weight) and coriandrum sativum extract (150 mg/kg of body weight daily) was consumed orally. After 6 weeks of training, serum levels of the APO-A1, LDL, HDL, TC and TG were measured. The results showed that resistance training and coriandrum sativum extract insignificantly increased APO-A1 in experimental groups. Serum HDL significantly increased and LDL and TC levels decreased in experimental groups (P<0.041). It seems that resistance training can influence decreasing lipid disorders in diabetic patients and their complications. However, more research is needed to achieve more accurate results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • resistance training
 • coriandrum sativum extract
 • Apo-A1
 • lipid profile
 • Diabetes
 1. استقامتی، علیرضا. حسبی، محمد. حلب چی، فرزین. (1387)  تجویز ورزش در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دیابت و لیپید ایران. 7(3): 265-251.
 2. روغنی، م. باقری،ع. اطیایی، م. هداوندخانی، ع. (1382) اثر انالژزیک عصاره ابی برگ گشنیز در موش های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین. مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران. 5(4): 255-259.
 3. صفرزاده علیرضا. (1392) تاثیر تمرین مقاومتی با بار فزاینده بر غلظت سرمی A-FABP و آپولیپوپروتئین A-I  در موش های صحرایی نر. مجله فیزیولوژی ورزشی. 21: 109-122.
 4. طالبی گرگانی، الهه. صفرزاده، علیرضا. (1393). تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت آپولیپوپروتئین A سرم موش های دیابتی با استرپتوزتوسین. مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران، 15(2): 189-183
 5. محبی،حمید. خزاعی،م. اصفهانی،م (1385). اثر تمرینات هوازی برکنترل گلوکز خون ،آمادگی قلبی-تنفسی وعوامل خطرزای مرتبط با بیماری های قلبی-عروقی در بیماران دیابتی خفیف وشدید غیر وابسته به انسولین.فصلنامه المپیک، 36(4)ص17-24.

6.Aguiar, E. J., Morgan, P. J., Collins, C. E., Plotnikoff, R. C., & Callister, R. (2014) Efficacy of interventions that include diet, aerobic and resistance training components for type 2 diabetes prevention: a systematic review with meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act, 11(2) ,10 pages.

7.Ataie-Jafari, A., Hosseini, S., Karimi, F., & Pajouhi, M. (2008) Effects of sour cherry juice on blood glucose and some cardiovascular risk factors improvements in diabetic women: A pilot study. Nutrition & Food Science, 38(4), 355-360.

8.Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, De Feo P, Cavallo S, Cardelli P, Fallucca S, Alessi E, Fallucca F, Pugliese G. (2010) Effect of an intensive exercise intervention strategy on modifiable cardiovascular risk factors in subjects with type 2 diabetes mellitus. Arch Intern Med. 8;170(20):1794-1803

9.Faulkner MS. Cardiovascular fitness and quality of life in adolescents with type 1 or type 2 diabetes. J Spec Pediatr Nurs 2010; 15: 307-16.

10.Fuchsjäger-Mayrl, G., Pleiner, J., Wiesinger, G. F., Sieder, A. E., Quittan, M., Nuhr, M. J. (2002) Exercise training improves vascular endothelial function in patients with type 1 diabetes. Diabetes care, 25(10), 1795-1801.

11.Gray, A. M., & Flatt, P. R. (1999) Insulin-releasing and insulin-like activity of the traditional anti-diabetic plant Coriandrum sativum (coriander). British Journal of Nutrition, 81(03), 203-209.

12.Hashim, M., Lincy, S., Remya, V., Teena, M., & Anila, L. (2005) Effect of polyphenolic compounds from Coriandrum sativum on H< sub> 2</sub> O< sub> 2</sub>-induced oxidative stress in human lymphocytes. Food chemistry, 92(4), 653-660.

13.Hashemi, M., Saadat, M., Behjati, M., & R, Kelishadi. (2012) Comparison of Serum Apolipoprotein Levels of Diabetic Children and Healthy Children with or without Diabetic Parents. Hindawi Publishing Corporation Cholesterol, Volume 2012, Article ID 490381. 4 pages.

14. Isong, E., & Idiong, U. (1997) Comparative studies on the nutritional and toxic composition of three varieties of Lesianthera africana. Plant foods for human nutrition, 51(1), 79-84.

15. Kadoglou, N. P., Fotiadis, G., Athanasiadou, Z., Vitta, I., Lampropoulos, S., & Vrabas, I. S. (2012) The effects of resistance training on ApoB/ApoA-I ratio, Lp (a) and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes. Endocrine, 42(3), 561-569.

16. Kim,D.Y., &   Jung,S.Y.(2014).. Effect of Aerobic Exercise on Risk Factors of Cardiovascular Disease and the Apolipoprotein B / Apolipoprotein A-1 Ratio in Obese Woman. 26(11): 1825–1829.

17.Lewis, W. H., & Elvin-Lewis, M. P. (1977) Medical botany: Plants Affecting Man's Health.  John Wiley & Sons, 544 pages.

18.Laaksonen DE, Atalay M, Niskanen LK, Mustonen J, Sen CK, Lakka TA, et al. Aerobic exercise and the lipid profile in type 1 diabetic men: a randomized controlled trial. Med Sci Sports Exerc 2000; 32: 1541-8.

19.Marques, E., Carvalho, J., Soares, J., Marques, F., & Mota, J. (2009) Effects of resistance and multicomponent exercise on lipid profiles of older women. Maturitas, 63(1), 84-88.

20.Mayhan WG, Arrick DM, Patel KP, Sun H. Exercise training normalizes impaired NOS-dependent responses of cerebral arterioles in type 1 diabetic rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2011; 300: H1013-20.

21.Michaliszyn SF, Faulkner MS. Physical activity and sedentary behavior in adolescents with type 1 diabetes. ResNurs Health 2010; 33: 441-9.

22.Moura, L. P., Puga, G. M., Beck, W. R., Teixeira, I. P., Ghezzi, A. C., Silva, G. A. (2011) Exercise and spirulina control non-alcoholic hepatic steatosis and lipid profile in diabetic Wistar rats. Lipids Health Dis, 10, 77.

23. Rader, D. J., & Hobbs, H. H. (2005) Disorders of lipoprotein metabolism. Harrisons Principles of Internal Medicine, 16(2), 2286.

24.Ramalho, A. C., de Lourdes Lima, M., Nunes, F., Cambuí, Z., Barbosa, C., Andrade, A. (2006) The effect of resistance versus aerobic training on metabolic control in patients with type-1 diabetes mellitus. Diabetes research and clinical practice, 72(3), 271-276.

25. Seeger, J., Thijssen, D., Noordam, K., Cranen, M., Hopman, M., & Nijhuis‐van der Sanden, M. (2011) Exercise training improves physical fitness and vascular function in children with type 1 diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism, 13(4), 382-384.

26. Shapiro, K., & Gong, W. C. (2002) Natural products used for diabetes. Journal of the American Pharmacists Association, 42(2), 217-226.

27.Sheikholeslami, V. D., Ahmadi, S., Ahmadi, D. K., & Gharibi, F. (2011) Changes in cardiovascular risk factors and inflammatory markers of young, healthy, men after six weeks of moderate or high intensity resistance training. The Journal of sports medicine and physical fitness, 51(4), 695-700.

28.Teresa T. F., Hu F. B., Yu, J.,  Chu, N., Spiegelman, D.,  Tofler, G. H., Willett, W. C., & Rimm,E.B.Leisure-Time Physical Activity, Television Watching, and Plasma Biomarkersof Obesity and Cardiovascular Disease Risk. American Journal of Epidemiology. 152( 12), 1171-1178. 

29.Valente, E. A., Sheehy, M. E., Avila, J. J., Gutierres, J. A., Delmonico, M. J., & Lofgren, I. E. (2011) The effect of the addition of resistance training to a dietary education intervention on apolipoproteins and diet quality in overweight and obese older adults. Clinical interventions in aging, 6:235–241.