ارتباط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

2 استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش اولیت­بندی و بررسی رابطه بین سبک­های رهبری مربیان و خرده مقایس­های هویت ورزشی بازیکنان در لیگ برتر هندبال ایران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان شاغل در لیگ برتر هندبال در نظر گرفته شد (144n=). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش(LSS) چلادورای و ساله(1980) با پنج سبک رفتاری  و پرسشنامه هویت ورزشی(AIMS Plus) چزلاک (2004) با پنج خرده مقیاس هویت به ترتیب با ثبات درونی(93%) و(89%) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کلموگراف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر، تعقیبی بونفرونی و فریدمن در نرم­افزار (19)SPSS استفاده شد (05/0p). نتایج نشان داد که سبک رهبری آموزش و تمرین(68/0±59/3 M±SD) بیشترین و سبک دموکراتیک(84/0±94/2 M±SD) کمترین استفاده را توسط مربیان داشته­اند. همچنین خرده مقیاس تأثیرپذیری مثبت بیشترین و انحصارگرایی کمترین میانگین نمره را در مقیاس هویت ورزشی داشتند. نتایج همبستگی تنها در رابطه سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان با هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال مثبت و معنی­دار (23/0 r:) بود. براساس یافته­های پژوهش، به نظر می­رسد مربیان می­توانند با آگاهی از جنبه­های رفتاری مطلوب در حین تمرین و آموزش، گام اساسی در حفظ و ثبات هویت ورزشی قوی ورزشکاران بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Coaches' Leadership Styles and Players' Athletic Identity in Handball Super League of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehr Ali Hemmatinezhad 1
  • Shahram Shafiei Kordshouli 2
  • Mahdi Hajiabadi 3
1 Associate Professor of Sport Management, Guilan University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Guilan University, Rasht, Iran
3 MSc Student of Sport Management, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

This aim of this study was to prioritize and examine the relationship between coaches' leadership styles and athletic identity subscales in players of handball super league in Iran. The statistical population was equal to the sample including all the players playing in handball super league (n=144). The Leadership Scale for Sports (LSS) by Chelladurai and Saleh (1980) with 5 behavioral modes and athletic identity questionnaire (AIMS Plus) of Cieslak (2004) with 5 subscales of identity (reliability of 93% and 89% respectively) were used to collect data. For data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation coefficient, variance analysis with repeated measures and Bonferroni post hoc test and Friedman test with SPSS software were used (P≤0.05). The results showed that education and training style (3.59±0.68 M±SD) was mostly used and democratic style (2.94±0.84 M±SD) had the least application by coaches. Likewise, positive influence subscale had the highest and monopolizing had lowest mean scores in athletic identity scale. The results of correlation was significant and positive only in the relationship between coaches' education and training style and players' athletic identity in handball super league (r: 0.23). According to these findings, it seems that Coaches can take essential measures to maintain players' strong athletic identity through an awareness of suitable behavioral aspects during training and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • athletic identity
  • coaches
  • super league
  • handball
1. احمدی، مهدی، (1390). "بررسی ارتباط رفتار مربیان و رضایتمندی با عملکرد ورزشکاران در لیگ برتر تکواندو ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 3.
2. برد، آن ماری، (1370). "روانشناسی و رفتار ورزشی"، ترجمة حسن مرتضوی، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی، ص 118.
3. توکلی، محمد حسن. کشتی­دار، محمد. خوشبختی، جعفر (1390). "تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند". پژوهش در علوم ورزشی، شماره11، صص 102-89.
4. تهامی، گلاره. سجادی، سید نصرالله. خبیری، محمد. الهی، علی رضا. (1389)، "رابطةبینسبکرهبریومنبعقدرتمربیانتیمهایلیگبرتروالیبالکشورازدیدگاه بازیکنان" مدیریت ورزشی، شمارة7-صص42-25.
5. جباری، غلامرضا. کوزه­چیان، هاشم. خبیری، محمد (1379). "بررسی سبک رهبری، توانایی­ها و نحوه عملکرد مربیان فوتبال باشگاه­های دسته اول و دوم کشور(جام آزادگان)". نشریه حرکت، شماره 6، صص120-103.
6. حسینی کشتیان، میثاق. رمضانی­نژاد، رحیم. محمد پناهی، پیام. شفیعی کردشولی، شهرام (1389). "تأثیر پویایی گروه و سبک رهبری مربیان بر عملکرد تیمی باشگاه­های والیبال لیگ برتر ایران". پژوهش در علوم ورزش، شماره 27، صص 126-109.
7. حلاجی، محسن. زردشتیان، شیرین. تندنویس، فریدون (1390). "ارتباط سبک های رهبری تحولگرا و عملگرای مربیان با تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران". نشریه علوم ورزش، شماره 11، صص 44-27.
8. زردشتیان، شیرین. تندنویس، فریدون. هادوی، فریده. خبیری، محمد (1388). "ارتباط بین سبک رهبری تحول­گرا و عمل­گرای مربیان با انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان لیگ برتر بسکتبال کشور". نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 13، صص 125- 111.
9. شجیع، رضا. سهرابی، مهدی. فولادیان، جواد (1389). "مقایسۀ هویت ورزشی بازیکنان تیم­های ملی هندبال ایران". نشریه علوم ورزشی، شماره26، صص 104-87.
10. مرادی، محمدرضا. کوزه­چیان، هاشم. احسانی، محمد. جعفری، اکرم (1385). "رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم­های بسکتبال لیگ برتر باشگاه­های کشور". نشریه حرکت، شماره8-(پیاپی29)، صص 16-5.
11. مظفری، سید امیر احمد. مشرف جوادی، بتول. شهلایی باقری، جواد (1384). "ارتباط بین سبک های رهبری مربیان تیم های کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان.  نشریه علوم حرکتی و ورزش" . جلد اول- شماره 5، صص 116-101.
12. معصومه هادیان، (1391). "بررسی تفاوت هویت ورزشی در بین ورزشکاران ملی پوش رشته­های ورزشی". پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 3.
13. وحدانی، محسن. محرم­زاده، مهرداد. آقایی، محمود. حسین­پور، اسکندر (1391). "رابطه سبک­های رهبری مربیان و انسجام گروهی  تیم­های منتخب دانش­آموزی شهر ارومیه". مدیریت ورزشی -شماره 14، صص 64-49.
14. Amorose AJ, Butcher A, Dawn. (2007). Autonomy-supportive coaching and self-determined motivation in high school and college athletes: A test of self-determination theory. Psychology of Sport and Exercise-8: 654-670.
15. Amorose AJ, Horn TS. (2000). Intrinsic motivation: Relationships with collegiate athletes' gender, scholarship status, and perceptions of their coaches' behavior. Journal of sport & exercise psychology, 22:63-84.
16. Andrew DPS. (2004). The effect of congruence of leadership behaviors on motivation, commitment, and satisfaction of college tennis players. Doctoral Dissertation, Florida State University.
17. Bennett G, Maneval M. (1998). Leadership styles of elite Dixie Youth baseball coaches. Perceptual and motor skills, 87:754-754.
18. Brewer BW, Selby CL, Under DE, Petttpas AJ. (1999). Distancing oneself from a poor season: Divestment of athletic identity. Journal of Personal & Interpersonal Loss, 4:149-162.
19. Brewer BW, Van Raalte JL, Linder DE. (1993). Athletic identity: Hercules' muscles or Achilles heel? International journal of sport psychology. 2: 237-254
20. Burns GN, Jasinski D, Dunn SC, Fletcher D. (2012). Athlete identity and athlete satisfaction: The nonconformity of exclusivity. Personality and Individual Differences, 52:280-284.
21. Case R. (1990). Situational leadership theory and leadership effectiveness in sport settings. Psychology and sociology of sport: Current selected research, 2:77-90.
22. Chelladurai P. (1990). Leadership in sports: A review. International Journal of Sport Psychology. 21: 328-354.
23. Chelladurai P, Saleh SD. (1980). Dimensions of Leader Behavior in Sports: Development of Leader Scale. Journal of Sport Psychology, 2:34-35.
24. Cieslak II TJ. (2004). Describing and measuring the athletic identity construct: Scale development and validation. doctoral thesis, The Ohio State University.
25. Crust L, Lawrence I. (2006). A review of leadership in Sport: implications for football management. Athl Insight, 8:28-48.
26. Duda JL. (1998). Advances in sport and exercise psychology measurement. Morgontown, WV: . Fitness Information Technology. 471-482.
27. Ehsani M, Amiri M, Hossini RNS. (2012). The relationship between leadership styles of coaches with coaching efficacy among elite Iranian judokas. International Journal of Sport Studies, 2:399-405.
28. Horn TS. (2002). Coaching effectiveness in the sport domain. Advances in sport psychology, 2:309-354
29. Horton R, Mack D.( 2000). Athletic identity in marathon runners: Functional focus or dysfunctional commitment? Journal of sport behaviour, 23:101-119.
30. Jowett S, Paull G, Pensgaard A, Hoegmo P, Riise H. ( 2005) . Coach-athlete relationship. Applying sport psychology: Four perspectives:153-170.
31. Khalaj G, Khabiri M, Sajjadi N. (2011). The relationship between coaches leadership styles & player satisfaction in women skate championship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15:3596-3601.
32. Markus H, Nurius P. (1986). Possible selves. American psychologist, 41:954-969.
33. Martin JJ, Eklund RC, Mushett CA. (1997). Factor structure of the athletic identity measurement scale with athletes with disabilities . Adapted Physical Activity Quarterly, 14: 74-82.
34. Mills-Lamont A, Christensen SA. (2006). Athletic identity and its relationship to sport participation levels. Journal of Science and Medicine in Sport, 9:472-478.
35. Nazarudin B, Fauzee O, Jamalis M, Geok K, Din A.( 2009). Coaching leadership styles and athlete satisfaction among Malaysian University Basketball team. Research Journal of International Studies, 9:4-11.
36. Ramzaninezhad R, Keshtan MH. (2009). The relationship between coach’s leadership styles and team cohesion in Iran football clubs professional league. Braz J Biomotr, 3:111-120.
37. Riemer HA, Toon K. (2001). Leadership and satisfaction in tennis: Examination of congruence, gender, and ability. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72:243-256.
38. Ryska TA. )2002). “The Effects of Athletic Identity and Motivation Goals on Global Competence Perceptions of Student-Athletes”. Child Study Journal, 32(2):109-129.
39. Serpa SN, Pataco V, Santos F. (1991). Leadership patterns in handball international competition. International Journal of Sport Psychology, 22:78-89.
40. Sparkes AC. (1998). Athletic identity: An Achilles' heel to the survival of self. Qualitative health research, 8:644-664.
41.Terry P, Howe B. (1984). Coaching preferences of athletes. Canadian journal of applied sport sciences. Journal canadien des sciences appliquées au sport, 9:188-193.