برآورد سهم نسبی عوامل مدیریتی بر فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای باشگاه‌های ورزشی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 .استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبی عوامل مدیریتی بر فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه­ای در باشگاه‌های ورزشی استان اصفهان بود. با توجه به اینکه جامعۀ آماری را افراد حرفه­ای و مدیران، شامل ورزشکاران و مربیان حرفه­ای، مدیران عامل و معاونان باشگاه­های ورزش حرفه­ای، و استادان مدیریت ورزشی و اقتصاد تشکیل می‌دادند و دسترسی به آنها مشکل بود، نمونۀ آماری به‌صورت تمام­شمار و در­ دسترس انجام گرفت و شامل 119 نفر شد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته­ای بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط استادان متخصص، و روایی سازۀ آن با روش تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، و آلفای کرونباخ 91/0 پایایی مطلوب آن را نشان داد. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های رگرسیون چندگانۀ گام‌به‌گام، t تک‌نمونه­­ای و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو مؤلفۀ تحقیق (عوامل مدیریتی در ورزش و عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی) قادر به پیش­بینی معنادار فرار­­ مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه­ای بودند، و عوامل مدیریتی در ورزش مؤلفۀ پیش­بین قوی­تری نسبت به عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی بود. در میان عوامل مدیریتی در ورزش، عدم پرداخت به‌موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران و مربیان، و در میان عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی، ناتوانی در برقراری عدالت مالیاتی، مهم­ترین عوامل فرار ­مالیاتی معرفی شدند. در مجموع با توجه به یافته­ها، می‌توان نتیجه گرفت که برخی از مؤلفه‌های مدیریتی در بخش ورزش حرفه­ای و سازمان امور مالیاتی می­توانند بازبینی شوند و بدین‌ترتیب سبب بهبود وضع مالیات در بخش ورزش و توسعۀ امکانات و تسهیلات ورزشی در کشور شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Relative Contribution of Managerial Factors on Tax Fraud in Professional Coaches and Athletes in Sport Clubs of Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • mahboubeh khodaparast 1
  • Mohammad Soltan Hoseini 2
  • Mehdi Salimi 3
1 PhD Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to estimate relative contribution of managerial factors on tax fraud in professional coaches and athletes of sport clubs in Isfahan province. Considering that the statistical population consisted of professionals and managers including professional coaches and athletes, CEOs and vice presidents of professional sport clubs and sport management and finance professors and since it was difficult to reach them, the sample was selected by convenience and census sampling methods (n=119). A researcher-made questionnaire was used to collect data. The face and content validity was approved by experts and its construct validity was approved by confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha of 0.91 showed the desired reliability. For data analysis, stepwise multiple regression test, one-sample t test and Friedman test were used. Results showed that both studied variables (managerial factors in sport and managerial factors in taxation affairs organization) could significantly predict professional coaches and athletes’ tax fraud and managerial factors in sport were stronger predictors than managerial factors in taxation affairs organization. Among managerial factors in sport, lack of timely payment of the athletes and coaches’ contract amount and among managerial factors in taxation affairs organization, lack of justice in tax payment were introduced as the most important factors of tax fraud. In general, according to these findings, it can be concluded that some of the managerial factors in professional sport and taxation affairs organization can be revised which will improve the condition of tax in sport and develop sport facilities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Factors in Taxation Affairs Organization
  • Managerial Factors in Sport
  • Tax Fraud
  • Professional Coaches and Athletes
1. Zehi N, Mohammadkhanli S, A Study on Factors Affecting Tax Evasion (A Case Study of East Azerbaijan Province), (In Persian), Journal of Tax Research, 2011, 18(9), pp: 26-29. 
2. Muazzam Mughal M, Akram M, Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan, Journal of Economics and Behavioral Studies, 2012, 4(4), pp: 217-222.   
3. International Bureau of Fiscal Documentation, International Tax Glossary (4th ed), Amsterdam, Netherlands: IBFD Publications, 2001, pp: 65-68.  
4. Samadi A, Tabande R, Tax Evasion in Iran: its Causes, Effects and Estimation, (In Persian), Journal of Tax Research, 2013; 21(19), pp: 77-106.   
5. Mousavi Jahromi Y, Tahmasebi Boldaji F, Khaki N, Tax evasion in the VAT system: A theoretical model, (In Persian), Journal of Tax Research. 2009; 17(5), pp: 27-38.   
6.  Almasi H,  Marjani  A B, Ghoreishi R, The Organizational Factors Affecting VAT Evasion (Case Study of Tehran City VAT Directorate), (In Persian), Journal of Tax Research, 2012; 20(15), pp: 37-50.   
7. Soltan Hosseini M,  Salimi M,  Etemadi M, The Evaluation of Factors Influencing Tax Evasion in Professional Athletes and Coaches, (In Persian), Journal of Sport Management, 2015, 7(3), pp: 437-456. 
8. Nasr Isfahani M, Nasr Isfahani M, Dalvi Isfahan, M R, The Study of Different Factors Effectiveness Rate on The Tax Evasion from the Taxpayers and Tax Experts Perspective, (In Persian), Journal Management System, 2013, 1(1), pp: 28-36.  
9. Andreoni J, Erard B, Feinstein J, Tax Compliance, Journal of Economic Literature, 1998, 36, pp: 818-860.
10. Richardson G, Determinants of Tax Evasion: A Crosscountry Investigation, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2006, 15, pp: 150-169.
11. Richardson G, The Relationship between Culture and Tax Evasion across Countries: Additional Evidence and Extensions, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2008, 17, pp: 67-78.
12. Tsakumis G T, Curatola A P, Porcano T M, The Relation between National Cultural Dimensions and Tax Evasion, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2007, 16, pp: 131-147. 
13. Uadiale O M, Fagbemi T O, Ogunleye J O, An Empirical Study of the Relationship between Culture and Personal Income Tax Evasion in Nigeria, European Journal of Economics, 2010, 20(3), pp: 12-117.
14. Saidu S, Dauda U, Tax Evasion and Governance Challeneges in the Nigerian Informal Sector,Journal of Finance and Economics, 2014, 2(5), pp: 156-161. 
15. Okoeguale Ibadin P, Eiya O, Tax Evasion and Avoidance Behaviour of the Self-Employed Nigerians, European Journal of Business and Management, 2013, 5(6), pp: 1-14.  
16. Adebisi J F, Gbegi D O, Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria, American Journal of Humanities and Social Sciences, 2013, 1(3), pp: 125-134.