دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 9-164 
تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر برخی شاخص‌های التهابی در مردان سیگاری

صفحه 21-30

حسین برزگری مروست؛ سیروس چوبینه؛ علی اکبرنژاد؛ حافظ رحیم زاده


استاندارد سازی پرسشنامه انگیزه گردشگران ورزشی پیست‎های اسکی

صفحه 149-164

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ محمدحسن متقی شهری؛ حسن قامتی