دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-165 
پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

صفحه 111-121

ندا سلیمی؛ پروانه نظرعلی؛ وحید تادیبی؛ رستم علی زاده