شناسایی و اولویت بندی موانع اقتصادی و مدیریتی حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات مدیره، کارشناسان فروش، بازاریابی و روابط عمومی صنایع بزرگ فعال استان و کارشناسان خبره ورزشی تشکیل میدادند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با 37 سئوال در چهار حیطه موانع اقتصادی، موانع رسانه ای، موانع اجتماعی و فرهنگی و موانع مدیریتی را می سنجید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که موانع توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی توسط صنایع استان زنجان عمدتا اقتصادی و مدیرتی بودند و پس از آنها موانع اجتماعی - فرهنگی و رسانه ای قرار داشتند. نتایج نشان داد کمبود بهره گیری از معافیتهای مالی، عدم اطمینان از سرمایه گذاری در ورزش و نبود فضای رقابتی در بخش موانع اقتصادی و نبود برنامه های حمایت مالی، عدم بهره گیری از مدیران تجاری و نبود رویه های مناسب توسعه هواداران در بخش موانع مدیریتی، از مهمترین موانع پیش روی توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان بودند. درنهایت پیشنهاد میشود، با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی در ورزش، مدیران ورزشی جهت جذب و توسعه حامیان مالی به ورزش، موانع زیر را در سیاستگذاری های خود مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Economic and managerial Barriers for Championship Sport in Zanjan Province

نویسندگان [English]

 • Marjan Jesmani 1
 • Amin Rashid Lamir 2
 • Hasan Gharekhani 3
 • Amin Dehghan Ghahfarokhi 4
1 MA in sport management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
2 Sport Sciences Department, Humanities Faculty, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.
3 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sport Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
4 Assistant professor, Department of Sport Management, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identifying and prioritize Economic and managerial Barriers for Championship Sport in Zanjan Province. The study population included all board members, experts in sales, marketing and public relations in Zanjan industries and some sport experts (N=100). 87 questionnaires were returned correctly. Measuring tool was a questionnaire designed with 37 questions in four areas of economic, media, managerial, social and cultural barriers. This research focused on economic and managerial barriers. Results of Friedman test showed that in economic barriers, lack of tax exemptions benefits, lack of trust to investment and Lack of economical competition; and in managerial barriers, lack of comprehensive programs in Sponsorship, lack of expertise managers and lack of appropriate practices to develop sports fans are the most important economic and managerial barriers to the development of sport sponsorship in Zanjan. Due to the limited management resources, the policy-makers are recommended that consider the known priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Championship Sport"
 • "Sponsorship"
 • "Sport Marketing"
 • "Zanjan Sport"
 1.  

  1. Stotlar, D. K. Developing successful sport sponsorship plans. Fitness Information Technology, 2005.
  2. Seyed Bagheri S M, Sharifian E. Identifying and prioritizing barriers to sponsorship of private companies of sport of champions. . 2017; 7 (13) :55-66 (in Persian).
  3. Gharehkhani, H., Soleimani, T., Saghi, J., Peimanizad, H. Ranking the Hindering Factors of Private Sector Participation in Public Sports: Evidence from Qazvin Province. International Journal of Economic Perspectives. 2017; 11(1): 206-213 (in Persian).
  4. Hashemi, S. M. Investigating Sponsorship Attraction for Sport Teams in Iran. Thesis of Sport Management, Kharazmi University, 2004 (in Persian).
  5. Moharramzadeh, M. Comparative Study of Procedures of Collegiate Sport Marketing in Iran and Turkey. IRPHE. 2006; 12 (3) :93-108 (in Persian).
  6. Rashidlamir, A., khabiri, M., goodarzi, M., jalali, M. Modeling of Organizational InternalFactors Affecting Attracting Sponsors to Wrestling in Iran. Sport Physiology & Management Investigations, 2017; 9(2): 85-99 (in Persian).
  7. Baek, H., Whitthil, K. Exploring the Consequences of Brand Credibility in Services. Journal of Service Marketing. 2011; 4(3):12-24.
  8. Morgan, A., Dary, A., Tracy, T., Antoine, H. Sport sponsorship alliances: relationship management for shared value. Sport, Business and Management: An International Journal, 2014; 4(4):270 –283.
  9. Kchen, K., James, Z. Examining Consumer Attributes Associated with Collegiate Athletic Facility Naming Rights Sponsorship: Development of A theoretical Frame Work. Sport Management Review. 2011; 14(2):103-116.
   1. Nickell, D., Cornwell, B., Johnston, W. Sponsorship Linked Marketing: A Set of Research Propositions. Journal of Business and Industrial Marketing. 2011; 2(4):65-80.
  10. Salimi, M., Soltan Hosseini, M., Esfahani, N. The Ranking of the Private Firms’ Sponsorship Improving Obstacles from Champion Sport according to Assemble the Result of MADM Methods Using POSET combinational Technique. Sport Management Studies, 2014; 5(21): 149-172 (in Persian).
  11. Rezayi, Z. Identifying and Determining Sponsorship Development Barriers in Football Professional league Clubs in Iran. Sport Management Thesis in University of Tehran, 2011 (in Persian).
  12. Ghasemi, R., javadipour, M., torkfar, A. Identifying Sport Marketing Barriers in Iran from Sport Managers’ Perspectives. Journal of Sport Management, 2016; 7(6): 29-46 (in Persian).
   1. Izadi, A. Describing Factors Affecting Sponsorship Attraction in Sponsor Firms of Iran Professional Football. Thesis of Sport Management, Kharazmi University, 2004 (in Persian).
  13. Seyyed Ameri, M., Moharramzadeh, M., Bashiri, M., Hadi, H. Obstacles of Attracting Sponsorship in the Sport Industry of East Azarbaijan Province. , 2009; 3(10): 164-174 (in Persian).
   1. Elahi, A., Sajjadi, N., Khabiri, M., Abrishami, H. Barriers to the Development of Revenues from Sponsorship in Iran Football Industry. Journal of Sport Management, 2009; 1(1): 189-202 (in Persian).
  14. Michie, J. and Oughton, C. The Corporate Governance of Professional Football Clubs in England. Corporate Governance: An International Journal, 2005; 13(4):517-532.
  15. Keshock, Christopher. The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities. Dissertation, department of sport Management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University, 2004.
  16. Heerden , V. Factors Affecting Decision Making In South African Sport Sponsorship. Phd thesis,University of Pretoria, 2005.
   1. Jamaat, Kh. Comparing perspectives of Sport Federations Bosses and Sponsor Firms Managers in Sport Sponsorship Goals. Sport Management Thesis in Amol University, 2007 (in Persian).
  17. Barros. C.P. The financial crisis in Portuguese football. Journal of Sports Economics. 7 (1): 96-104.
  18. Memari, Z., Khabiri, M., Hamidi, M., & Kazemnejad, A. Modeling the Marketing Mix in Sport Industry of Iran. Harakat. 2008; N35: 47-67 (in Persian).
  19. Doherty, A. Murray, M. The Strategic Sponsorship Process in a non-profit Sport Organization. Sport Marketing Quarterly. 2007; 3(2): 49-55.
  20. Papadimitriou, D., Apostolopoulou, A., Artemisia, D. Event Sponsorship as a Value Creating Strategy for Brands. Journal of Product and Brand Management, 2008: 17(4):212–222.
  21. Chadwick, S., Thwaites, D. Advances in the management of sport sponsorship: fact or fiction? Evidence from English Professional soccer. Journal of General Management. 2005; 30(1): 39-59.
   1. Khosromanesh, R. Analyzing Sponsorship Management in Tehran Sport Clubs by Decision Making Perspective. Sport Management Thesis in University of Tehran, 2009 (in Persian).
  22. Mansourpour, S. An investigation into the use of sports sponsorship as a marketing tool. MSc thesis, Cranfield University, 2007.