تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان (بخش ورزش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در بخش ورزش بود. جامعه آماری پژوهش را مدیر، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، روسای هیات‌ها، مدیران ادارات شهرستان‌ها و مربیان نخبه با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند که در مجموع 100 نفر بودند. روش نمونه‌گیری از نوع کل شماری بود و در نهایت 85 پرسشنامه به‌درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش‌های کیفی (مصاحبه و پرسشنامه نیمه‌باز) و روش‌های کمی (ضریب‌دهی و رتبه‌دهی) برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه نیمه باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته می‌شد که چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها، اهداف، قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان خوزستان را فهرست کنند. کمیته راهبری پژوهش، ابتدا چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌های محوری و اهداف کیفی سازمان را احصا کرد. در ادامه، با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر یک از عوامل سوات و مشخص کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، 17 راهبرد استخراج شد. اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در منطقه استراتژیک SO قرار داشت؛ بنابراین استراتژی‌ها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌ها باشند که این مهم مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Strategic Plan of Khouzestan Sport and Youths Offices (Sport Sector)

نویسندگان [English]

  • Hossein marashian 1
  • Ebrahim Alidoust 2
1 A
2 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to developing the strategic plan of Sport and Youths Offices of Khouzestan in sport section. The statistical population included (vice) presidents, experts, association presidents, office managers and elite coaches with academic studies (N=100). Census sampling method was used and finally 85 questionnaires were returned correctly. A combination of qualitative (semi-open questionnaire and interview) and quantitative (rating and ranking) was used to collect and analyze the data. A semi-open questionnaire was used in this study and respondents were asked to list the vision, mission, values, goals, strengths, weaknesses, oportunities, threats and strategies of this organization in sport section. After the research committee had determined the significance rate and rank of each mentioned factor, determined the strategic position of the organization and matche internal and external factors, 17 strategies were elicited. Also، vision، mission، key values and qualitative goals were determined. Sport and Youth Organization of Khouzestan was in SO strategic position. So strategies should be directed towards developing activities. This finding was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khoozestan
  • Sport
  • Strategic Planning
  • Strengths
  • Weaknesses
1.            Amirnejad, S. Evaluate the obstacles to the implementation of Iran comprehensive sports plan from viewpoint of managers, professors and sports experts, unpublished Master's thesis in Physical Education and Sport Sciences, Shomal University, 2008; p. 2. (in Persian)
2.            Parsaian, A. Arabi, S. M. Strategic Management, Office of Cultural Research Publications, 2008. p. 23. (in Persian)
3.            Alvani M. General Management. Ney Publication. 2005; p: 33 (in Persian).
4.            Fry L.F. and stonder R. Charles. Strategic planning for the new and small business. upstrart publishing company. 1994; P: 44.
5.            Hamidizade, H. Strategic planning, Samt Publications, 2001; p. 45. (in Persian)
6.            Razavi, S. M. Niazi, S. M. Boroumand Dolagh, M. Designing and developing a strategy for the development of sport for all using scientific perspective in Mashhad. applied Research of Sport Management, 2014; 3(1): 49-60. (in Persian)
7.            Kok Chi, S. Olympic council of Malaysia. 2007; Available at www.ocm.org.
8.            Ghalibaf, MB. Strategic View to Sport System in Iran by focusing on Progress and Justice Plan. Negarestan Publication. 2010; Tehran, Iran (in Persian).
9.            Khosravizade, E. Study and Design of the Strategic Plan of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran, unpublished PhD thesis in Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, 2008; p, 212. (in Persian)
10.         Singapore sepaktakraw federation. Singapore sepaktakraw federation 10 years strategic plan: 2004 to 2013. 2004; Available on www.sepaktakraw.org.
11.         British Handball. British Handball communication strategy. 2008; available on www.britishhandball.com
12.         England Cabinet Office. Game Plan: A Strategy for Delivering Government’s Sport & Physical Activity Objectivities”. 2002; Available on www.pm.gov.uk
13.         Decorum sport. Decorum sport trust Delivery plan 2008-2011. 2008; available on www.dacorum.gov.uk.
14.         Rashid Lamir, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A., Rashid Lamir, A. The Development of the Strategic Plan of Sport and Youth Organization of Khorasan Razavi in Sport and Physical Education Section. Journal of Sport Management, 2014; 5(4): 179-198 (in Persian). 
15.         Ghofrani, M., Goudarzi, M., Sajadi, S.N., Jalali farahani, M., Mogharnesi, M., Naghib tabatabiee, S.A., Alidoust ghahfarokhi, E. The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Sistan and Balochestan Province. sport management, 2009; 39:107-131
16.         Seif Panahi, J., Goudarzi, M., Hamidi, M., Khatibi, A. The Design and Codification of the Development Strategy of Championship Sports in Kurdistan Province. Journal of Sport Management, 2011; 3(8): 57-73 (in Persian).
17.         Goudarzi, M., Nasirzadeh, A., Farahani, A., Vatandoust, M. The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in kerman Province. Journal of sport management, 2013; 17: 149-72. (in Persian)
18.         Mozafari, AA., Elahi, A., Abbasi, Sh., Ahadpoor, H., Rezayi, Z. Strategies of Championship Sport System Development in Iran. Sport Management Review. 2012: 4(13):33-48 (in Persian).
19.         Sport Canada. Sport Canada Strategic Plan: 2004-2008. 2004; Available on www.pch.gc.ca
20.         .Hamidi M, Elahi A, Akbari H. Designing Strategies for Student Sport Structure Development in Iran. Research in Sport Sciences. 2010; 7(26): 27-40 (in Persian).
21.         Hamidi M, Elahi A, Akbari H, Hamidi M. Student Sport in Islamic Republic of Iran: Mission and Development Strategies. Sport Management Review, 8 (12): 13-26 (in Persian).
22.         Loup, J. Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organizations. First Edition, Human Kinetics, 2004; p: 32.
23.         Aghayi AA, Naderian M, Memari Zh, Andam, R. Pathology of Handball Province Using the Model of Strategic Planning. Sport Management Review. 2013; 5(17): 13-42 (in Persian).
24.         Canadian Olympic committee. Canadian Olympic committee Strategic plan. 2007; Available on www.Olympic.ca
25.         .Khabiri M, Memari Zh, Arab Ameri E, Elahi A. Major Strategies and Plans for Taekwondo Development in Iran. Research in Sport Sciences. 2010; 7(27): 46-60 (in Persian).
26.         Gaeini A., Arazi H., Lari A., Khaledi N. Talent Identification in Swimming Athletes, Journal of Psychological Research, 2006; 9(1,2): 20-33
27.         Goodarzi,M., Honari, H. Designing Comprehensive System of Wrestling in Iran. Research in Sport Sciences. 2007; 4(14): 33-54 (in Persian).
28.         Kriemadis A. Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments. International Journal of Educational Management, 2007; 11(6): 45-67.