تعیین سهم نسبی عملکرد کارکنان از بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین سهم نسبی عملکرد کارکنان از بازاریابی داخلی بود. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش نمونه گیری در انتخاب ادارات از نوع هدفمند بوده و در انتخاب کارکنان از نوع کل شمار بود و در مجموع تعداد 120 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1990) و پرسشنامه بازاریابی داخلی بانسال (2001) بود. روایی پرسشنامه‌ها پس از ترجمه و بومی سازی به تأیید ده تن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (97/0) و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی بانسال (94/0) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معنیداری بین بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان در این ادارات وجود دارد (01/0, p<74/0r=). همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین مولفه‌های بازاریابی داخلی، امنیت شغلی، تسهیم اطلاعات و توانمندسازی کارکنان پیش بینهای معنی داری برای عملکرد شغلی کارکنان بودند. با توجه به نتایج پژوهش، در مجموع بازاریابی داخلی میتواند نقش پررنگی در ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determination of the Relative Contribution of staff performance by internal marketing marketing (Case Study: Youth and Sports Office of Khorasan Razavi province)

نویسندگان [English]

  • mahmood izadi 1
  • Ali Benesbordi 2
  • Mohamadreza Moeinfard 3
1 Sport management department, Sport Science faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Sport Management Department, Sport Science Faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Sport management department, Sport science faculty, Hakim sabzevari university, sabzevar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was the Determination of the Relative Contribution of staff performance by internal marketing. It was a descriptive and correlational research. Statistical population of this study was all employees of the sports and youth offices in ‎Khorasan Razavi province. Sampling method in selection of offices was purposeful and in selection of employees was total number type and ‎altogether 120 questionnaires were collected. Research tool was Paterson's job performance questionnaire and Bansal's internal marketing questionnaires. ‎ The validity of questionnaires after translation and localization was approved by 10 of sport ‎management professors.‎ Reliability of questionnaires using Cronbach's alpha coefficient for Paterson's job performance questionnaire (0.97) and for Bansal's internal marketing questionnaire (0.94) was obtained. Data analysis at both descriptive and inferential level (kolmogorov - smirnov test, pearson ‎correlation coefficient, multiple regression) was measured. The result of research showed that there is a significant relationship between internal marketing and staff performance (r= 0.74, p<0.01). Also the ‎result of multiple regression test showed that that ‎‎3 components: occupational safety, information sharing and staff empowerment are significant predictors for job performance. According to the results, generally internal marketing can improve the staff performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Performance
  • Empowerment
  • Information Sharing
  • Internal Marketing
  • occupational safety
1.            Younesifar S, Sanayeei, A., Shahin, A. Scale Survey of Internal Marketing and Effect on Quality Development of Service in Afshar Hospital. Jounal of Marketing Management. 2012;7(16):100-8.
2.            Albert MN, I. . Market orientation and business economic performance a mediated model, department of psychology: University of Barcelona; 2008.
3.            Antoncic BH, R.D. . Entrepreneurship modeling in transition economies: a comparison of Slovenia and the United States. Journal of Developmental Entrepreneurship. 2000;5(1):21-40.
4.            Atefatdoost A, Khaef Elah, A., Fani, A., Danaee Fard, H. . Studying the effect of Internal Marketing on Organizational Performance with considering the role of Organizational Commitment and Organizational Entrepreneurship as intermediary variables; Case Study: Mobarakeh Steel Company. . Iranian Business Management. 2013;5(4):21-42.
5.            Khoshbavar R. The Relationship between Quality of Working Life, Productivity and Performance of Behshahr Education Department Staff: Islamic Azad University; 2008.
6.            Rezaeian A. Principles of organization and management. 1, editor. tehran: Samt Publication; 2001.
7.            Alvani M. public Management. 35, editor. Tehran: Ney Publication; 2009.
8.            Ahmed PK, Rafiq, M. & Saad, N.M. Internal marketing and the mediating role of organizational competencies. European Journal of Marketing. 2003;9(37):1221 -41.
9.            Mishra S. Internal Marketing: A tool to harness employees’ power in service organizations in India. International Journal of Business and Management. 2010;5(1):185-93.
10.          Seyedjavadin SR, Rayej, H., Yazdani, H., Estiri, M. & Aghamiri, S. A. . How organization citizenship behavior mediates between internal marketing and service quality: the case of Iranian gas company. International Journal of Quality & Reliability Management. 2012;5(29):512-30.
11.          Amiri M, Yazdani, H. & Ekram, N. Measurement of Internal Service Quality by Using Servqual Model and the Level of Internal Marketing of Great Tehran Gas Company and the Relationship between Internal Marketing practices and External Service Quality. . Management Knowledge 2008;21(4):3-18.
12.          Tsai Y, & Wu, S.W.S. . Internal marketing, organizational commitment and service quality. IEEE-Xplore. 2006;1(1):1-7.
13.          Paterson JM, & O’ Driscoll, M. P. An empirical assessment of Kanungo’s concept and measure of job involvement. Applied Psychology – An International Review. 1990;39(1):293-306.
14.          Akroush M, Abu-Elsamen, A., Samawi, G. & Odetallah, A. . Internal marketing and service quality in restaurants. Marketing Inteligence & Planning. 2013;31(4):304-36.
15.          Bansal S, Mendelson, B., & Sharma, B. . The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes. Journal of Quality Management. 2001;6(1):61-76.
16.          J. MS. Training and development techniques for improving organizational performance for Ghanaian firms University of Wisconsin; 2004.
17.          Tortosa V, Moliner, M., & Sa´nchez, J. . Internal market orientation and its influence on organizational performance. European Journal of Marketing. 2009;43(11):1435-56.
18.          Seyedjavadin SRea. Internal Marketing: A Step towards ImprovingOrganizational Citizenship Behaviors and ofServices Quality. Management Research in Iran. 2010;14(2):67-98.
19.          Gounaris S, Vassilikopoulou, A, & Chatzipanagiotou, K. . Internal-market orientation: a misconceived aspect of marketing theory. European Journal of Marketing. 2010;44(11):1667 – 99.
20.          Lings IG, G. . Internal market orientation and market-oriented behaviors. Journal of Service Management. 2010;21(3):321-43.
21.          Abdul Ghafoor Khan R, Ahmed Khan, F. & Aslam Khan, M. Impact of training and development on organizational performance. Global Journal of Management and Business Research. 2011;11(7):62-8.
22.          Sanchez-Hernandez MM, J. . Linking internal market orientation and new service performance. European Journal of Innovation Management. 2011;2(14):207-26.
23.          Sarmad Saidi S, Jamshidian, M. Study of the Effect of Internal Marketing on Market-Orientation and Service Organizations' Performance (Case Study: Branches of Refah Bank in City of Arak). Jounal of Marketing Management. 2013;8(18):91-106.
24.          Safari A, Radi, F. The Effect of Internal Marketing Effect on Quality of service with Emphasis On the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment. . Management Studies in Development and Evolution. 2015;23(76):81-116.
25.          Tayebi B. Determining the Internal Marketing Indicators in the Islamic Republic of Iran Shipboard Federation using the Bansal Model Tehran; 2014.
26.          Akroush AA-M, M. . The effect of marketing knowledge management on organizational performance: An empirical investigation of the telecommunications organizations in Jordan. International Journal of Emerging Markets. 2010;5(1):38-77.
27.          Yu QRB, B. . Performance improvement by investing in internal marketing management. 5th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology2010. p. 708-13.
28.          Rodrigues P, Carlos, J. & Pinho, M. . Market orientation, job satisfaction, commitment and organizational performance: The specific case of local public sector. Transforming Government: People, Process and Policy. 2010;4(2):172 – 92.
29.          Osibanjo OA, Adeniji, A. A., Falola, H. O., & Heirsmac, P. T. . Compensation packages: a strategic tool for employee's performance and retention. Leonardo Journal of Sciences. 2014;5(1):65-84.