سطح بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد نجف آباد

2 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

چکیده

صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق‌ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. این صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خود جلب کند. گردشگری ورزشی نیز بخشی از گردشگری به شمار می‌آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله شهر اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. سطح بندی زیرساختهای گردشگری در نواحی مختلف یک شهر و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشکری است.هدف از این پژوهش سطح بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری ورزشی می باشد و از مدل HDIبرای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد جهت جمع‌آوری اطلاعات از آمارنامه شهر اصفهان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مناطق یک، سه ، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده ،چهارده و پانزده دارای سطح توسعه یافتگی محروم،مناطق دو ،چهار ، پنج،نه وسیزده دارای سطح تو سعه یافتگی متوسط و فقط منطقه شش دارای سطح توسعه یافتگی بالا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leveling 15 Districts of Isfahan in terms of Sport-Tourism Infrastructure Using HDI model

نویسندگان [English]

  • iman chaghajerdi 1
  • reza mokhtari malek abadi 2
1 M.A
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The tourism industry in the present century is recognized as one of the most thriving industries and the driving force of the world economy development. This emerging industry has been managed to attract the attention of many stakeholders from other industries by influencing other industries. Sport Tourism is also considered as a part of tourism that is created as a combination of sport and tourism, and is growing at a rapid rate and becoming a major and independent industry. One of the problems of the tourism in Iran, including Isfahan, is the imbalance in spatial organization and lack of hierarchy based on the interaction between tourism areas.Leveling of tourism infrastructure in different areas of a city and a balanced distribution of infrastructure and moderating inequality in different areas are of the important tourism development actions. The aim of this study is to level 15 districts in Isfahan regarding sport tourism infrastructure, and HDI model is used to analyze it. The research is descriptive-analytic. For data collection, statistics of Isfahan was used. The results showed that districts one, three, seven, eight, ten, eleven, twelve, fourteen and fifteen have poor level of development, and districts two, four, five, nine and thirteen have average development and only district six has high level of development

کلیدواژه‌ها [English]

  • fifteen districts
  • HDI model
  • leveling
  • sport tourism
  • sports infrastructure
1.Sabagh Kermani, M, Amiryan, S. The economic impact of tourism in the Islamic Republic of Iran to the use of data analysis and staff.Journal of Commerce, of course.2000.4(16) 58-72(in Persian)
2.Saadat, Y.Evaluation of the role of service and pilgrimage offices in attracting domestic and foreign tourists (case study of 14 areas of Isfahan city. Master thesis:.Najaf abad university;2012 (in Persian)
3. Preuss , et al. Profiling major sport event visitors: the 2002 common wealth. Games. Journal of sport tourism.2007; 12(1): 5-23
4-Gammon,S.,Robinson,T.Sport and Tourism :A Conceptual Farm work. Journal of sport Tourism.2003; 8(1)                :21-26     
5. Mohsin, A.Tourist attitude and destination marketing.The case of Australia. northernterritory and Malaysia Tourism management.2005; 26(3):732-733
6. Weed, M.The Influence of policy markers perception on sport tourism policy. development tourism review international.2006; 10(14):227-240
7. Kurtzman,J.Zauhar,J.A wave in time-the sport tourism phenomena. Journal of Asian sport for all.2003 ;8(24):29-36
8. Yamaguchi, Y.Sport tourism , sport volunteer and sport for all. Journal of Asian sport for all.2005; 6(10):19-27.
9.Shamaei, A, mosavand, J.The level of the city of Isfahan in terms of tourism infrastructure by using AHP and" TOPSIS. Journal of Urban and Regional Research.2011; 3(10): 23-40
10.Shonk, D, Chelladurai, p.Service Quality, Satisfaction , and intent to return in Event Sport Tourism. Journal of sport management. 2008; 7(22):587-602
11.Hall, J, O Mahony, B, Vieceli, J. An empirical model of attendancefactors at sport sporting events.. International Journal of Hospitality Management.2012;10(29): 328-334.
12.Gibson H Kaplanidou,K,Kang,S.Small-scale event sport tourism :A case study in sustainable tourism. Sport Management  eview.2012;1 (2): 160-170                           
13.Kennelly,M.,Toohey.Strategic alliances in sport tourism:National sport organizations and sport tour operators. port Management 8(19).2014; 255-267
14.Shojaie, V, Tejari ,F, Soleimani ,B. M. strategic planning exercise Mazandaran tourism, scientific-research quarterly geographical space.2013; 12(39): 173-194(in Persian)
15.Andam, R. Aghai, A.;, Anbarian, M, Parsajo, A. Strategies for the development of sport tourism in the province. Journal of Contemporary Research in Sport Management.2014; 4(7) :31-44(in Persian)
16.Khatib Zadeh, M, Honarvar, A.Factors affecting the quality of tourism services from the perspective of sports tourists in the derby Vprspvlys independence. Journal of Sport Management.2014; 6(1): 39-55
17.Mehdi Zadeh, A, Talebpour, M, Fathi, M.A Study on sports tourism in the city of Mashhad on a season of applied research in sport management.2014;2 (4): 23-36(in Persian)
18.Kheiri  Shojaie, M.Challenges of Development of Sport Tourism Aras Free Zone administrators and experts. MSc Thesis: Tabriz university;2014 (in Persian)
19Asadi, H, Portoghi, A, Eftekhari, I, Fallahi, A.Study of the objective dimensions of security in sport tourism in Iran and the performance of sport organizations in its development and development. Journal of Sport Management.2015;7(1): 1-15(in Persian)
20.Ziari, K.Regional planning principles and methods. Yazd University Press, Fifth Edition;2005(in Persian)
21.Asayesh, H, Estelaji, A.Principles and methods of planning area.Tehran, Islamic Azad University Rey,2012(in Persian)
22.Hossein zade Dalir, K.regional planningthe publisher;2006(in Persian)
23.Department of Planning, Pzh.hsh and Information Technology. urban statistics.;2014(in Persian)
24.Hekmatnia, H, Mousavi, MN.model in geography with an emphasis on urban and regional planning. modern science publications, printed Yazd;2006(in Persian)