کلیدواژه‌ها = والیبال
طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-23

امیرحسین منظمی؛ محمود گودرزی؛ خسرو نصیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تأثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر شاخص‌های مهارتی و جسمانی در دختران نوجوان والیبالیست

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 211-222

جواد نعمتی؛ افسانه امیدواری؛ محمد همتی نفر؛ فرشته افتخاری؛ طاهره طاهری زاده


بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 123-137

فرهاد عبدزاده؛ سید محمد کاشف؛ مهرداد محرم زاده


اولویت بندی و مقایسه عوامل موثر در ایجاد تقاضای بازار در لیگ های منتخب ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-21

محسن حیدری؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی