موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها در استان خراسان شمالی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، مازندران ، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت ، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد ، بجنورد ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی موانع حمایت ورزشی شرکت­ها در استان خراسان شمالی بود. این پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 106 نفر از مدیران عامل، مدیران بازاریاب، مدیران مالی و یا مسئولین بخش­های ورزشی 54 شرکت بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی استان خراسان شمالی که توانایی حمایت ورزشی را داشتند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد که در مجموع پرسشنامه 84 آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق ساخته­ای با مقیاس پنج ارزش لیکرتی می­باشد که روایی آن را 15 نفر از صاحب­نظران مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه گردید. برای روایی سازه و شناسایی عوامل از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس استفاده و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD، در سطح معنی­داری 05/0P استفاده گردید. براساس تحلیل عاملی، 24 گویه در سه عامل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می­دهد که بین سه مانع حمایت ورزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد که به ترتیب این موانع "مدیریتی- تبلیغاتی، اقتصادی- اجتماعی و ارتباطی- محیطی" نام­گذاری شدند. در مجموع پیشنهاد می­شود برای کاهش تاثیر موانع با تعامل میان دولت، شرکت­ها و باشگاه­های ورزشی، تسهیلات لازم جهت تشویق شرکت­ها فراهم گردد. همچنین عوامل تبلیغاتی نظیر انعکاس مطلوب حمایت ورزشی جهت بهبود حمایت بکار گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Hurdles of Sport Sponsorship of Companies in North Khorasan Province

نویسندگان [English]

 • Ali Asgar Yazdani 1
 • Seyed Emad Hosseini 2
 • Nushin Benar 3
 • Mohammad Reyhani 4
1 Msc in Sport Management, Shomal University, Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor in Sport Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Sport Management, Guilan University, Rasht, Iran
4 Assistant Professor in Sport Management, Bojnourd University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the hurdles of sport sponsorship of companies in the province of North Khorasan. The research method was descriptive survey. The statistical population consisted of 106 managing directors, marketing managers, financial managers and directors of sport departments from 54 production, service and commercial large companies in the province of North Khorasan who had the ability of sport sponsorship. The statistical sample was equal to the statistical population and 84 questionnaires were used. The data were collected by a researcher-made questionnaire in a 5-point Likert scale; its validity was confirmed by 15 sport management experts and Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the reliability (r=0.79). To measure construct validity and determine the factors, exploratory factor analysis with a Varimax rotation was used. Analysis of variance with repeated measures and LSD post hoc test were used to test the hypotheses (P≤0.05.). According to the factor analysis, 24 items were classified into three categories. The results showed a significant difference among 3 hurdles of sport sponsorship (management-advertising, economic-social and communication-environmental). With the interaction of the government, companies and sport clubs, it is suggested that necessary facilities should be provided to encourage companies and to decrease the effect of hurdles. Also, advertising factors such as desirable image of sponsor companies should be used to improve sponsorship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport sponsorship
 • hurdles of sport sponsorship
 • management-advertising factor
 • economic-social factor
 • communication-environmental factor
 1. ابودردا، زینب (1387)، "بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه ای بانوان شهر اصفهان"، علوم حرکتی و ورزش، جلد دوم(شماره12)، ص 111-120.
 2. احسانی، محمد (1384)، "بازاریابی ورزشی در بازی های زنان مسلمان"، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی، جلد اول، ص 35-52.
 3. ایزدی، علیرضا (1383)، "توصیف عوامل مؤثربرجذب اسپانسرشیپ شرکت های اسپانسر فوتبال حرفه ای ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران، ص 21_25 و 68_74.
 4. بنار، نوشین (1390)، "طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی درورزش ایران"، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره چهارم (شماره 14)، ص 13-24.
 5. تندنویس، فریدون (1378)، "جایگاه ورزش دراوقات فراغت دانشجویان کشور"، نشریه حرکت، سال اول، شماره2، ص 93-110.
 6. جماعت، خاطره (1389)، "مقایسه دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی ومدیران شرکت های حامی درخصوص اهداف حمایت مالی از ورزش"، علوم حرکتی و ورزش، سال هشتم(شماره 15)، ص 60-70.
 7. رجبی، مالک (1388)، "دلایل عدم حمایت مالی شرکت­های تولیدی (خصوصی) از ورزش قهرمانی در شهرستان اصفهان"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، ص 16_31 و 75_89 .
 8. کشکر، سارا (1390)، "مدیریت بازاریابی ورزشی"،شماره734066، انتشارات علم وحرکت، چاپ اول، ص28-31.
 9. هاشمی سیاوشانی، محمد (1382)، "بررسی جذب حمایت­های مالی جهت تیم های ورزشی کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، ص 12_23 و 63_84.
 10. Abrahamson, Jan (2003), "Sport Sponsorship As A Marketing CommunicationTool", IEG Sponsorship Report, p.32_41.
 11. Astous, Alain & Bitz Pierre (2000), "Consumer Evaluation of sponsorship Programs" , International Journal of Sport Marketing and Sponsorship, p.87_98.
 12. Benadi, Sterelize (2005), "Relationship In Sport Sponsorship", A Marketing Perspective, PHD Thesis, University Of Hohannesburg, p.47_62.
 13. Bennett, G.Henson, zhang (2002), "Action Sport Sponsorship recognition", Sport Marketing Quarterly, p.174_185.
 14. Benoit Seguin (2007), "Sponsorship in the trenches: Case Study Evidence of its legitimate place in the promotional mix", Sport Journal, vol(10), p.96_109.
 15. Cialdini, R.B.Borden, R.J.Thomas, Walker, M.P & Freeman (2000), "Basking in reflected glory: Three field studies", Journal of Personality and Social Psychology, p.366_375.
 16. Eriksson, Jessica & Hjalmasson, Anna (2000), "Event Marketing as a Promotional Tol", Department of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology, p.137_153.
 17. Faed, Alireza (2007), " Strategic Assessment of Sport Sponsorship as a Marketing Communications Tool in Electronic Industries of Iran", Ma Thesis, p.41_49.
 18. Jiffer, Ross (1999), "Sponsorship - a Way of Communicating", Stockholm: Ekerlids Forlag, p.61_67.
 19. Johansson, Malin (2007), " Sport Sponsorship a Marketing Communication Tool In Swedish Companies", Department of Business Adminstration, p.40_55.
 20. Lafferty, Carrilate, Harria (2005), "Investigating Sponsorship Effectiveness ", Journal of Brand Management, p.50_64 .
 21. Madrigal (2001), "Social Identify Effects in a Beliief_Attitude Intentions Hierarchy: Implications for Corporate", Psychology & Marketing, p.145_166.
 22. Mc Cook & Riley (2003), "A Look at the Corporate Sponsorship Decision Making Process", Cyber Journal of Sport Marketing, p.59_62.
 23. Mc Kelvey, S. and Grady, J. (2008). “Sponsorship Program Protection Strategies for Special Sport Events: AreEvent Organizers Outmaneuvering Ambush Marketers?”, Journal of Sport Management, 550-586.
 24. Meenaghan (2001), "Understanding Sponsorship Effects", Psychology & Marketing, Vol(18), p.95_102.
 25. Meenaghan, David, Tony & Shiply (1999), "Media Effect in  Commerical Sponsorship", Journal of Marketing, Vol(33), p.328.
 26. Mitchell (2002), "Selling the Brand Inside", Harvard Business Review, p.5_11.
 27. Polansky, Speed (2001), "Linking Sponsorship & Cause Related Marketing: Vomplimentaries & Conflicats", Journal of Product and Brand Management, p.1361_1372.
 28. Pope & Turco (2001), "Sport  and Event Marketing", Mc Graw-Hill, p.349_361.
 29. Roy, Donald (2000), "Manager use of Sponsorship in Bulding Brands: Service and Product firms Contrasted", International Journal of Sport Marketing & Sponsorship, Vol(4), p 763_776.
 30. Sleight (1989), "Sponsorship: What it is and how to use it", Maidenhead, McGraw-Hill, p.108_114.
 31. Smith, A.; Graetz, B.; Westerbeek, H. (2008). “Sport sponsorship, team support and purchase intentions”,Journal of Sport Marketing Communications, p.387-404.
 32. Smith, A.C.T. (2008). "Introduction to sport marketing", Elsevier Ltd, p.44_49 .
 33. Sneath, Finney, Close (2005), "An IMC approach to event marketing: The effect of sponsorship and experience on consumer attitude", Journal of advertising research, 45(4), p.373_381 .
 34. Thomas, Hickman, Ward, Lawrence & James (2005), "A Social Identities Perspective on the Effects of Corporate Sport Sponsorship on Employees", Sport Marketing Quarterly, Vol(12), No.3, p.112_122.
 35. Vale, J.; Serra, E.; Vale, V.T.; Vieira, J.C. (2010). “The impact of sponsorship on a football team’s brandequity”, Journal of Sponsorship, p. 267-280.