نویسنده = مهدی بشیری
ارتباط رعایت اصول روابط انسانی از سوی استادان با انگیزۀ پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت ‌بدنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 87-97

یوسف یاوری؛ مهدی بشیری؛ فرهاد خوشنویس؛ اکرم فریدی


تأثیر صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان و ارائه‌ی مدل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-111

محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مهدی بشیری