کلیدواژه‌ها = کارکنان
تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده در وزارت ورزش و جوانان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 37-51

سید احسان امیر حسینی؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ نصرالله سجادی


ارتباط بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-94

عبدالرسول سیدی فر؛ میرحسن سید عامری؛ فریبرز فتحی


ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-77

بینا آذری؛ میرحسن سید عامری؛ مهرداد محرم زاده