دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1395 
6. مطالعه مدل تداعی برند از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 71-83

وجیهه جوانی؛ محمدتقی احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان


10. تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر بیان ژن های FNDC5و PGC1-α در رت های نر دیابتی

صفحه 123-131

موسی خلفی؛ علی اصغر رواسی؛ رحمان سوری؛ محمد مرادی