دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 
1. برآورد مدل رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

صفحه 9-23

حسین بخشنده؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی


4. اثر یک دوره آب‌درمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان دارای اوتیسم

صفحه 49-59

هادی فراهانی؛ علیرضا علمیه؛ سید علی صمدی؛ رامین شعبانی


9. اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهضت داوطلبی در ورزش همگانی شهر تهران

صفحه 115-129

مجید جلالی فراهانی؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید؛ فضائیل جاوید


13. بررسی نقش بار کاری بر بروز فرسودگی در بین روزنامه‌نگاران ورزشی

صفحه 169-180

علی صفرپور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فرشته قاسمی